PlanBib privacy & gebruiksrechten

De Planbib servicevoorwaarden hebben betrekking tot het gebruik van en toegang tot de diensten, software en websites die worden geleverd door Graphicomp NV.

Uw data en gegevens

Bij gebruik van onze diensten worden uw bestanden, foto’s, films, plannen, contactpersonen en dergelijke bij ons opgeslagen. Deze blijven ten allen tijde uw eigendom. Onze gebruiksvoorwaarden geven ons enkel beperkte rechten die het voor ons mogelijk maken onze diensten te leveren.

Door akkoord te gaan met onze gebruiksrechten geeft u ons de toelating uw gegevens te hosten, het maken van back-ups en het delen ervan als u ons daarom vraagt. Onze diensten bieden u functies aan zoals het maken van fotominiaturen en voorbeeldweergaven van documenten, het indelen van uw bestanden, het koppelen van gegevens aan plannen, het delen en doorzoeken van uw gegevens. Voor deze functies kan het nodig zijn om deze bestanden te openen, te scannen en op te slaan. Hierbij geeft u ons en de vertrouwde derden waarmee wij samenwerken het recht deze acties en andere acties, nodig om onze diensten te leveren, uit te voeren.

Copyrights

Wij respecteren de intellectuele eigendommen van u en van anderen en vragen u dit ook te doen.  Mocht u in contact komen met inbreuken tegen deze intellectuele eigendommen, kunt u dit steeds melden via support@planbib.be . Wij behouden ons het recht voor om inhoud die een vermeende inbreuk op het copyright maken te verwijderen of uit te schakelen en accounts van recidivisten te beëindigen.

Onze software en eigendommen

Onze diensten zijn beschermd door copyright, merkenrecht en andere wetten. Deze voorwaarden verlenen dan ook geen enkel recht op eigendom van of aandeel in Planbib of eender welk product, dienst, merk of logo van Graphicomp NV of andere verbonden bedrijven.  We horen wel graag suggesties voor verbeteringen, maar bedenk dat wij uw opmerkingen en suggesties vrij kunnen gebruiken.

Gegevens delen

U bent zelf verantwoordelijk voor uw gegevens. De inhoud van deze gegevens kan beschermd zijn door de intellectuele eigendom van anderen. Kopieer, upload, download en deel dus geen inhoud tenzij u daartoe de rechten hebt.

Planbib kan uw inhoud en activiteiten in het kader van onze diensten analyseren en kijken of u de regels in verband met intellectuele eigendommen respecteert, maar is daar in geen geval toe verplicht. Graphicomp NV of andere verbonden bedrijven zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud en gegevens die door gebruikers worden geplaatst of gedeeld.

Bescherm steeds uw wachtwoord en andere gebruikersinformatie en zorg dat geen onbevoegden uw gebruikersinformatie kent. Houd steeds je gebruikersgegevens en informatie up-to-date.

Onze diensten maken het mogelijk om data te beheren en te delen met anderen. Denk goed na vooraleer informatie te delen met anderen.

Betaalde accounts

Iedere gebruiker kan een gratis account aanmaken voor het consulteren van verschillende eenheden. Het aanmaken van nieuwe eenheden is steeds betalend volgens de geldende prijzen of specifieke schriftelijke afspraken en zullen volgens de geldende wetgeving gefactureerd worden.

U kunt uw opslagruimte vergroten en extra te betalen opties toevoegen aan uw account. Vanaf de datum dat u uw basisaccount hebt uitgebreid, factureren we automatisch en daarna op elke periodieke verlengingsdatum, totdat het beëindigen van onze overeenkomst. U bent verantwoordelijk voor alle geldende belastingen. Wij factureren standaard de voor ons verplichte belastingen.

U kunt uitbreidingen steeds stopzetten, maar krijgt geen geld terug, tenzij dit wettelijk vereist is.

Bij wanbetaling van de upgrades of uitbreidingen behouden we ons het recht voor om de desbetreffende functionaliteiten op te schorten of te downgraden naar de basisconfiguratie, inclusief de hoogst betaalde diensten en functionaliteiten.

Graphicomp NV behoudt zich steeds het recht de prijzen te wijzigen, maar we zullen u steeds op voorhand op de hoogte brengen van de wijzigingen die van toepassing zijn via het e-mailadres dat bij het account geregistreerd is.

E-mailadressen en toegangsrechten.

U kunt ten allen tijde uw e-mailadres aanpassen. Mocht er een verkoop of overdracht van een eenheid plaatsvinden, kan het eigendomsrecht en het administratorrecht op het Planbib-platform worden overgedragen door een correcte overdrachtaanvraag te e-mailen naar onze diensten. Hiervoor vragen we wel een officieel bewijs van overdracht of een goedkeuring door de huidige administrator.

Andere toegangsrechten tot een eenheid, die minder functionaliteiten hebben dan de administrator, zijn vrij toekenbaar en bewerkbaar door de eenheid ‘administrator’.

De diensten van Planbib kunt u op elk moment stopzetten. Ook wij behouden ons het recht voor om op elk moment, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, de diensten op te schorten of te beëindigen in geval u zich niet houdt aan de geldende voorwaarden, de diensten gebruikt op een wijze waarop Graphicomp NV aansprakelijk kan gesteld worden op enige juridische wijze, de diensten door uw gebruik verstoord geraken of tot storingen voor andere gebruikers leiden. Als het gaat om een gebruiker zonder als administrator gekoppelde eenheid behouden wij ons het recht voor uw account te verwijderen als u gedurende 12 opeenvolgende maanden onze diensten niet meer hebt gebruikt. Alvorens wij dit doen, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen via het e-mailadres dat bij uw account hoort.

Diensten ‘in huidige staat’

We streven ernaar steeds de best mogelijke diensten en dienstverlening te leveren maar er zijn natuurlijk zaken die we niet kunnen garanderen. Voor zover toegestaan door de wet geven Graphicomp NV en de met Graphicomp NV verbonden ondernemingen, leveranciers en distributeurs geen garanties, niet expliciet en niet impliciet met betrekking tot de diensten die worden geleverd in de huidige staat. We wijzen ook alle garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreukmaking af. Er zijn regio’s die het soort vrijwaringen in deze paragraaf niet goedkeuren en daarom zijn deze eventueel voor u niet van toepassing.

Aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan door de wet zijn Graphicomp NV en de met Graphicomp NV verbonden ondernemingen, leveranciers en distributeurs in geen geval aansprakelijk voor (a) indirecte, bijzondere, incidentele of gevolgschade of schadevergoeding bij wijze van voorbeeld of bij wijze van sanctie, noch voor enig verlies van gebruik, gegevensverlies, verlies van opdrachten of klanten of winstderving, ongeacht het juridische vermoeden van aansprakelijkheid, ongeacht of Graphicomp NV is gewaarschuwd voor de mogelijkheid van dergelijke schades en zelfs als een rechtsmiddel het hoofddoel niet had bereikt, of (b) een geaggregeerde aansprakelijkheid voor alle vorderingen inzake de diensten die groter is dan de grootste van de volgende twee bedragen: 20€ of de bedragen die u de afgelopen 12 maanden voor de diensten in kwestie aan Graphicomp NV hebt betaald. Er zijn regio’s die het soort beperkingen in dit artikel niet goedkeuren en daarom zijn deze eventueel voor u niet van toepassing.

Geschillen

Graphicomp NV wil steeds proberen alle geschillen of eventuele problemen in der minne op te lossen zonder een officiële juridische procedure aan te spannen. U gaat ermee akkoord dat u, voordat u een vordering instelt, eerst het probleem informeel probeert op te lossen via support@planbib.be .

Wij zullen proberen het geschil informeel op te lossen binnen de 15 dagen na kennisgeving ervan. Indien deze procedure na de verstreken termijn van 15 dagen na kennisgeving niet opgelost is, hebben zowel u als Graphicomp NV het recht om procedures te starten.

De rechtbank van toepassing om eventuele geschillen te behandelen zijn de rechtbanken van het district Gent (België).

Afstanddoening, scheidbaarheid en overdracht

Als Graphicomp NV een bepaling niet afdwingt, betekent dit niet dat Graphicomp NV afstand doet van zijn recht om dit op een later tijdstip wel te doen. Als een bepaling onuitvoerbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen van de voorwaarden volledig van kracht en wordt de onuitvoerbare bepaling vervangen op een manier die zo dicht mogelijk bij onze bedoeling ligt. U mag geen enkel recht krachtens deze voorwaarden overdragen en elke mogelijke poging daartoe zal nietig zijn. Graphicomp NV mag zijn rechten overdragen aan met Graphicomp verbonden ondernemingen of dochterbedrijven, aan alle rechtsopvolgers en aan alle met de diensten verbonden bedrijven.

Wijzigingen

We kunnen deze voorwaarden van tijd tot tijd herzien en zullen altijd de meest actuele versie op onze website publiceren. Als u, als gevolg van een revisie aanzienlijk minder rechten hebt, zullen we u daarvan op de hoogte stellen. Dit bijvoorbeeld door een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat bij uw account hoort of door het op eender welk van onze eigen nieuwskanalen te plaatsen. Door verder gebruik te maken van de diensten, nadat wijzigingen van kracht zijn geworden, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden.