Algemene voorwaarden Graphicomp NV

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, die met hoofdletter beginnen, de volgende betekenis:

1. Definities

1.1 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Graphicomp NV.

1.2 Dienst(en): de Dienst(en) zoals nader aangeduid in de tussen Graphicomp NV en Klant gesloten Overeenkomst, zoals de productie van een website, Webhosting en Domeinregistratie

1.3 Webhosting; het bieden van serverruimte door Graphicomp NV aan haar Klant(en) voor internetpagina’s.

1.4 Domeinnaam: een unieke naam voor een internetadres.

1.5 Domeinregistratie: de registratie van een bepaalde naamgevolgd door een extensie in een daartoe te houden register.

1.6 Spam versturen: het versturen van ongevraagde, al dan niet commerciële, e-mail.

1.7 Graphicomp NV: gevestigd te Maldegem, ingeschreven onder BE 0422.733.225 bij de Kamer van Koophandel te Kortrijk.

1.8 Overeenkomst: de afspraken, vastgelegd in een schriftelijke vastlegging, per e-mail en/of mondeling op grond waarvan Graphicomp NV Dienst(en) aan Klant ter beschikking stelt en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

1.9 Klant(en): iedere (rechts)persoon die met Graphicomp NV een Overeenkomst heeft gesloten.

1.10 Bestelformulier(en): het/de bestelformulier(en) op de website van Graphicomp NV.

1.11 Denial of Service (DoS) aanval: het overbelasten en/of beperken van de verbinding van een of meer netwerken, systemen, of toepassingen daarop, door met een computer het netwerk, systeem of toepassing daarop overmatig te benaderen.

1.12 Distributed Denial of Service (DDoS) aanval: het overbelasten en/of beperken van de verbinding van een of meer netwerken, systemen, of toepassingen daarop, door met meerdere computers het netwerk, systeem of toepassing daarop overmatig te benaderen.

2. Toepassing van de voorwaarden

2.1 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of Overeenkomst van of met Graphicomp NV.

2.2 Algemene voorwaarden van Klant c.q. derden zijn voor Graphicomp NV niet bindend en niet van toepassing.

3. Offertes en aanbiedingen

3.1 Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Graphicomp NV gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Graphicomp NV schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.

3.2 Een aanbieding of offerte gedaan door Graphicomp NV heeft een geldigheidsduur van 8 dagen, te rekenen vanaf de datum zoals vermeld in de offertes en/of de aanbiedingen, tenzij anders vermeld.

3.3 Bedingen die afwijken van de in de Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen gelden slechts indien en voor zover zij in overleg met Graphicomp NV schriftelijk en/of via de email tot stand zijn gekomen en door Graphicomp NV als zodanig zijn aanvaard.

4. Aanvang van de Overeenkomst

4.1 Een Overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: de offerte, het contract of het Bestelformulier volledig is ingevuld en per e-mail is verzonden door Klant met deze Algemene Voorwaarden op een van de website’s van Graphicomp NV of is schriftelijk en ondertekend ontvangen en geaccepteerd door Graphicomp NV, in andere gevallen is het in gebruik nemen van een domein ook geldig als tot stand komen van een Overeenkomst.

4.2 Aanvullingen, wijzigingen of beëindiging van de Overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden.

5. Duur en beëindiging

5.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 12 maanden, tenzij anders overeengekomen, c.q. er aanleiding bestaat om de Overeenkomst op te zeggen.

5.2 De Overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd tenzij anders overeengekomen, c.q. de Overeenkomst is opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 2 kalendermaanden.

5.3 Graphicomp NV kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien Klant aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Graphicomp NV niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

5.4 Graphicomp NV heeft het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Klant in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen, betrokken is geworden in een wettelijke schuldsanering inzake zijn schulden of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft als dan geen recht op enige schadevergoeding.

5.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 18 heeft Graphicomp NV het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:

1. Klant oneigenlijk gebruik maakt van internet;

2. Klant informatie verspreidt die in strijd is met internationale wet en regelgeving;

3. Klant informatie verspreidt die in strijd is met de aanvaarde normen en waarden;

4. Klant informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden. Ook is het niet toegestaan om zogenaamde adult pagina’s, mp3 pagina’s, IRC (chat) pagina’s of hieraan gerelateerd op onze servers te plaatsen.

5. Klant Spam verstuurt.

5.6 Indien naar het redelijk oordeel van Graphicomp NV een gevaar ontstaat voor het functioneren van het netwerk van Graphicomp NV en/of van de dienstverlening aan Klant(en) van Graphicomp NV zoals, maar niet uitsluitend, door versturen van Spam, open relay, portscan, of hacken door Klant(en) en/of vanwege Klant(en) of anderszins, kan Graphicomp NV Klant(en) aanwijzingen geven, die binnen de gestelde termijn uitgevoerd dienen te worden.

5.7 Indien een server en/of website van een Klant onderhevig is aan een zogenaamde DoS of DDoS aanval kan Graphicomp NV Klant aanwijzingen geven, die binnen de gestelde termijn uitgevoerd dienen te worden.

5.8 Indien de aanwijzingen zoals vermeld in de artikelen 6.6 en 6.7 niet binnen de gestelde termijn uitgevoerd worden, heeft Graphicomp NV het recht tijdelijk de server en/of website van de Klant stil te leggen.

5.9 De Overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk opgezegd worden en wordt pas geaccepteerd indien er een bevestiging is verzonden aan de Klant.

6. Levering en leveringstijd

6.1 Plaatsing van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal, of op een later af te spreken tijdstip.

6.2 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Graphicomp NV zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de Overeenkomst.

6.3 Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele weken.

7. Overmacht

.1 Onder overmacht met betrekking tot de Overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen, alsook storingen van technische aard die niet onder de controle vallen van Graphicomp NV.

7.2 Graphicomp NV is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De Overeenkomst zal dan worden ontbonden zonder recht op schadevergoeding.

7.3 Indien de overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Graphicomp NV steeds het recht om hetzij haar verbintenis op te schorten zolang de overmachtsituatie bestaat hetzij, indien de overmacht meer dan zes maanden duurt, de overeenkomst van rechtswege te ontbinden, zonder dat Graphicomp NV in een van beide gevallen tot schadevergoeding gehouden is.

8. Data & e-mailverkeer

8.1 Het data/e-mailverkeer voor de Klant is beperkt tot de hoeveelheid dataverkeer van bijbehorend pakket, indien een dergelijke website exceptioneel verbruik vertoond zal deze een toeslag krijgen op het extreme gebruik. Wij brengen Klant op de hoogte van dit extreme gebruik en stellen deze in de gelegenheid een toeslag te betalen op dit extreme gebruik van het data/e-mailverkeer, een en ander in overleg met Graphicomp NV. Indien de betreffende eigenaar van de website hiermee niet akkoord wenst te gaan, zal hij tot twee keer toe een herinnering gestuurd krijgen en in de gelegenheid gesteld worden om de toeslag voor de aangegeven datum te betalen. Geeft de Klant hieraan geen gehoor dan is Graphicomp NV gerechtigd, zonder verdere melding, de onderhavige website af te sluiten van diens server. Nimmer kan enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook.

8.2 Wij stellen schijfruimte beschikbaar met voldoende resources om een gemiddelde website te hosten. Onder schijfruimte wordt verstaan alle benodigde schijfruimte die noodzakelijk is voor het onderhoud en beheer van uw website.

8.3 De prijzen voor het overschrijden van de toegestane hoeveelheid dataverkeer zijn te allen tijde beschikbaar op de website van Graphicomp NV.

9. Persoonsgegevens

9.1 Graphicomp NV zal, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, zich inspannen om de Dienst(en) in stand te houden gedurende 7 dagen per week en 24 uur per dag, behoudens de tijd benodigd voor onderhoudswerkzaamheden.

9.2 Graphicomp NV zal zich, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, inspannen om de koppeling met andere netwerken in stand te houden en te onderhouden.

9.3 Graphicomp NV slaat persoonsgegevens op voor de volgende doelen:

1. factureren van de vergoeding;

2. factureren aan en beoordelen van facturen van derden in verband met interconnectie met en bijzondere toegang tot hun netwerken en het mogelijk maken van genoemde interconnectie en bijzondere toegang;

3. beheren van Graphicomp NV;

4. analyseren en inventariseren van het gebruik van de leveringsomvang en het Graphicomp NV netwerk;

5. signaleren, opsporen en tegengaan van misbruik van de Dienst; voldoen aan Graphicomp NV wettelijke verplichtingen. 10.4 Behalve voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de in het vorige lid genoemde doelen zal Graphicomp NV de persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij voor zover Graphicomp NV daartoe wettelijk verplicht is.

9.5 Klant dient storingen in het functioneren van de Dienst(en) terstond te melden aan Graphicomp NV.

9.6 Graphicomp NV zal een storing in de Dienst(en) zo spoedig mogelijk, nadat de storing door Klant is gemeld, opheffen.

9.7 De kosten van de storingsopheffing in de Dienst(en) komen voor rekening van Graphicomp NV, tenzij:

1. Klant onoordeelkundig gebruik heeft gemaakt van de Dienst(en);

2. Klant in strijd met de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden heeft gehandeld betreffende het gebruik van de Dienst(en);

3. De storing anderszins aan Klant toegerekend kan worden.

10. Prijzen

10.1 Alle prijzen voor de Dienst(en) van Graphicomp NV worden in rekening gebracht vanaf het totstandkomen van de Overeenkomst. Graphicomp NV stelt haar facturen in Euro’s op. Alle in deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst genoemde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

10.2 Indien na het sluiten van de Overeenkomst een wijziging in de prijs optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de met de Klant overeengekomen prijs gedurende de looptijd van de al lopende Overeenkomst.

10.3 Graphicomp NV behoudt het recht tarieven en voorwaarden tussentijds te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee kalendermaanden voordat deze ingaan aan Klant bekendgemaakt door middel van publicatie op de website’s van Graphicomp NV. Klant is gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

11. Betalingsvoorwaarden

11.1 De betalingsverplichting van Klant gaat in op de dag dat de Overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van de Dienst(en) van Graphicomp NV.

11.2 Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door Graphicomp NV aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag door Graphicomp NV is ontvangen. Verrekening zal niet zijn toegestaan.

11.3 De ter zake van de Overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Klant is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.

11.4 De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de Overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht.

11.5 Graphicomp NV stuurt Klant per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de Overeenkomst. Indien Klant aangeeft de factuur niet te hebben ontvangen, dan kan een kopie factuur worden toegezonden.

11.6 Indien Klant niet tijdig, verstaan als: binnen de op de factuur gespecificeerde periode, heeft betaald, wordt dit aan Klant medegedeeld en wordt daarbij een betalingstermijn van 5 werkdagen vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is Klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

11.7 indien de klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle buitengerechtelijke ( incasso )kosten ( waaronder de kosten gemaakt voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van schikkingsonderhandelingen en andere handelingen ter voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure ) alsmede gerechtelijke kosten voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van het rapport Voorwerk II en worden vermeerderd met € 25,00 registratiekosten

11.8 Indien Klant van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan Klant de bezwaren binnen 10 werkdagen na de datum op de rekening schriftelijk of per e-mail aan Graphicomp NV kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Graphicomp NV een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

11.9 Klant is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van Klant niet aan Graphicomp NV is voldaan.

12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1 Het is Klant toegestaan de op de Graphicomp NV site aanwezige software waarop geen (intellectuele) eigendomsrechten rusten of die uitdrukkelijk niet worden uitgeoefend (zgn. freeware), te downloaden en te gebruiken.

12.2 Klant dient de rechten van intellectuele eigendom terzake van beschermde software en/of andere werken (o.a. zgn. “shareware”) te respecteren en vrijwaart Graphicomp NV ter van enige aanspraak.

13. Eigendomsvoorbehoud

13.1 Het door Graphicomp NV vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van Graphicomp NV.

14. Aansprakelijkheid

14.1 Graphicomp NV is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, Diensten en leveranties van derden, waar Graphicomp NV weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Graphicomp NV kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Graphicomp NV of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Graphicomp NV.

14.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is Graphicomp NV slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Graphicomp NV voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

14.3 Klant vrijwaart Graphicomp NV voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Klant geleverde producten en Diensten van Graphicomp NV.

14.4 Gezien het op het internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het internet vrij toegankelijk is. Graphicomp NV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Graphicomp NV is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

14.5 Graphicomp NV is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door Klant aangeleverd promotiemateriaal.

14.6 Klant is aansprakelijk voor alle schade die Graphicomp NV mocht lijden ten gevolge van een aan Klant toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst en deze voorwaarden.

14.7 Wijzigingen in de gegevens van Klant dient Klant direct schriftelijk of per e-mail mede te delen aan Graphicomp NV. Als Klant dit niet doet, is Klant aansprakelijk voor eventuele schade die Graphicomp NV als gevolg daarvan lijdt.

14.8 Graphicomp NV draagt zorg voor reserve kopieën van e-mail, websites en databases tenzij nadrukkelijk anders vermeld op de website’s van Graphicomp NV, maar draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende schade. De reserve kopieën zijn echter voor eigen behoud. De Klant dient belangrijke informatie zelf te waarborgen.

15. Spam

15.1 Het is Klant niet toegestaan om:

1. Spam te versturen

2. e-mail, al dan niet anoniem, te gebruiken om bedreigende of overlastgevende boodschappen te verzenden.

3. e-mail te verzenden naar meer dan in totaal 100 adressen zonder voorafgaande toestemming van Graphicomp NV.

4. enig deel van de header-informatie in een e-mailbericht te vervalsen.

5. tijdelijk of permanent een onvoldoende beveiligde mailserver aan het netwerk van Graphicomp NV te koppelen. De mailserver van de Klant mag alleen binnenkomende e-mail accepteren die bestemd is voor zijn/haar eigen domein(en), en alleen uitgaande e-mail verzenden als die afkomstig is uit zijn/haar eigen netwerk/IP-reeks. Graphicomp NV behoudt expliciet het recht een onvoldoende beveiligde mailserver zonder kennisgeving vooraf te blokkeren.

16. Overdracht van rechten en verplichtingen

16.1 Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een Overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

17. Buitengebruikstelling

17.1 Graphicomp NV heeft het recht geleverde Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Klant ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Graphicomp NV niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden. Graphicomp NV zal Klant hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Graphicomp NV kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

17.2 Tot in dienststelling wordt weer overgegaan indien Klant binnen een door Graphicomp NV gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor het in dienst stellen heeft voldaan, groot 100,- Euro excl. BTW.

17.3 Graphicomp NV heeft het recht geleverde Diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden.

18. Reclame

18.1 Klant dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Graphicomp NV vervalt.

18.2 Reclame terzake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Graphicomp NV.

18.3 Indien reclame gegrond is worden de geleverde Diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.

18.4 Reclame schort de verplichtingen van Klant niet op.

19. Wijziging van de voorwaarden

19.1 Graphicomp NV behoudt het recht deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

19.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. 20.3 Indien Klant een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

20. Geschillenregeling en toepasselijk recht

20.1 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven en zullen Graphicomp NV en Klant in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

20.2 Op elke Overeenkomst tussen Graphicomp NV en Klant is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

20.3 Graphicomp NV behoudt het recht om de Klant te dagvaarden voor een andere bevoegde